Dom zdravlja Nova Pazova broj telefona

Dom zdravlja Nova Pazova, 22330
Njegoševa 2
Opšta medicina 022322776
Hitna služba 022322866 i 194
Apoteka 022321193
Dečiji dispanzer 022321310
Laboratorija 022321321

Dom zdravlja Stara Pazova broj telefona

Dom zdravlja "Dr Jovan Jovanović Zmaj"'
Vladimira Hurbana 2,
22300 Stara Pazova
telefon:+381 (0)22 310-520
telefaks:+381 (0)22 310-143
email: dzspazova@gmail.com

Svakome kome potrebna medicinska pomoć dostupni su ovi brojevi telefona u Domu zdravlja "Dr Jovan Jovanović - Zmaj" u Staroj Pazovi:


Služba centrale: 022/310-520, 310/709, 311-250 
Hitna služba: 022/311-124, 194 
Apoteka: 022/310-297 
Pedijatrija: 022/310-366 
Logoped: 022/215-14-94 
Služba opšte prakse: 022/310-160 
Ginekologija: 022/215-14-94 
Laboratorija: 022/215-14-80 
Psihijatrija: 022/215-14-66 
Psiholog: 022/214-14-69 
Fizikalna medicina: 022/215-14-81 
Oftalmologija: 022/215-14-70 
RTG: 022/215-14-83 
Mikrobiologija: 022/310-394 
ADT: 022/310-690 
Medicina rada: 022/215-14-93 
Stomatologija odrasli: 022/215-14-84 
Stomatologija protetika: 022/215-14-79 
Stomatologija dečije: 022/215-14-98 
Ortodoncija: 022/215-14-86

Kako zvati 194?

Odgovor na pitanje "Kada zvati 194?" je vrlo jednostavan i prost

Uvek, kada bolesnik (povređeni) ili njegova okolina smatra da u datom trenutku i mestu, pomoć može stići jedino od Službe hitne medicinske pomoći.

Drugo je pitanje za kakvu vrstu pomoći će se odlučiti lekar ili tehničar koji se javi na poziv.Kako bi lekar mogao doneti pravilnu i adekvatnu odluku, mora raspolagati sa minimumom informacije o kome se radi, gde se tačno nalazi (kuća, stan, javno mesto, grad, van grad...) i neke osnovne podatke o bolesti ili povređivanju (okolnosti i vrste povrede).

U paničnom pozivu ponekad se desi da se zaboravi saopštiti adresa - prekida se veza pre nego lekar uspe postaviti pitanje o mestu potencijaine intervencije. Da se izbegnu ovakve vrste greške, najbolje je odmah na početku razgovora saopštiti:

- Ime, prezime, godina starosti, tačna adresa.
- Broj telefona sa koga zovete.

Posle adrese treba saopštiti o kome se radi. Za identifikaciju je sasvim dovoljno reći ime, prezime i godinu rođenja, a kod nepoznate (besvesne) osobe na ulici ili drugim javnim mestima, pol i približne godine starosti.

Donekle razumemo negodovanje građana, kada obavezno pitamo i za godinu rođenja - nama je to važan podatak sa jedne strane zbog identifikacije, a sa druge strane za adekvatnu odluku, jer u nekim slučajevima saopštena tegoba je prirodna za određenu životnu dob, dok za drugo to je znak ozbiljne bolesti.

Nakon ovih podataka treba saopštiti kratki opis tegoba, okolnosti povređivanja, odnosno informaciju o stanju tzv. vitalnih znakova u bolesnika - svest, disanje i puls.

Kod nepoznatih lica na javnom mestu minimum preduslova za utvrđivanje gore navedenih je, da se priđe bolesniku (povređenom).

Ceo, poziv se može završiti za desetak sekundi, kada je saopšteni svaki važan podatak.

Postoji još nekoliko stvari kojima možete pomoći ekipi Službi hitne pomoći

Neko prepoznatljivo odredište ukoliko ne znate adresu.Sklonite na sigurno kućne ljubimce.Proverite da li je kućni broj jasno vidljiv.Na kraju treba naglasiti, da služba SHMP raspolaže i sa identifikatorom telefonskog broja pozivnika i registrofonom koji snima sve pozive upućene ovoj službi

Izaberi lekara

IPoštovani sugrađani, Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-20h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

- Lekara opšte medicine
- Pedijatra
- Ginekologa
- Stomatologa - za decu
- Stomatologa - za odrasle

Procedura za izbor lekara je krajnje jednostavna, a za registraciju je potreba overena nova zdravstvena knjižica i lična karta. Da bi se izabrao lekar potrebno je popuniti obrazac, koji se može naći i kod svake sestre,dok je spisak svih lekara koji mogu biti birani istaknut na svim mestima gde se građani mogu opredeljivati ili na našem sajtu.

Obrazac - Izjava o izboru i promeni izabranog lekara se popunjava u tri primerka, od kojih jedan dobija pacijent, jedan ostaje kod izabranog lekara, jedan se šalje matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok jedan primerak zadržava pacijent. Lekar se bira na godinu dana, a po isteku ovog perioda, ugovor se automatski produžava, ukoliko pacijent ne insistira na promeni izabranog lekara. Pre isteka kalendarske godine, pacijent može da promeni izabranog lekara ako promeni mesto prebivališta, ako nije zadovoljan uslugom, ako lekaru prestane radni odnos, ako je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci, ali i iz drugih opravdanih razloga.

Svaki građanin Srbije trebalo bi da ima svog izabranog lekara i mora da zna kako se zove njegov lekar. To je put vraćanja poverenja u zdravstveni sistem.

Kapitacija podrazumeva promenu načina finansiranja zbog toga što se pretpostavlja da taj način finansiranja sadrži neke delove koji se tiču motivisanja doktora i sestara u domovima zdravlja da rade mnogo više preventivnih pregleda koji su planirani u radu domova zdravlja. Nije kapitacija sama po sebi cilj, ona podrazumeva da vi plaćate dom zdravlja ne po tome koliko ima kvadrata i ljudi, već po tome koliko građana gravitira tom domu zdravlja.

Primarna zdravstvena zaštita i njena uloga u svakom zdravstvenom sistemu je veoma važna, jer se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ostvaruje 70 odsto svega što je nama kao građanima potrebno. Svako od nas ima pravo da od devetnaeste do tridesetpete godine jednom u pet godina bude pozvan u dom zdravlja kao potpuno zdrav, da se uradi sistematski pregled i ukaže na rizične faktore ponašanja. Do pedesete godine trebalo bi da bude pozvan jednom u dve godine, posle pedesete jednom godišnje, a posle šezdesetpete godine lekar mora da dođe kod pacijenta kući kad je potpuno zdrav. Tako se smanjuje učešće šloga u populaciji, šećerna bolest, poremećaj krvnog pritiska i vrši prevencija teških bolesti. Kad na to dodate nacionalne programe skrininga, to se zove prevencija".

Zašto je važno imati izabranog lekara?

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine ili medicine rada, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.

Izabrani lekar vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do lekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije, kao i dobijanja saveta direktnim razgovorom preko broja u ordinaciji koji svaki pacijent dobija od tima.

Kapitacija

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je u septembru 2007. godine, uz finansijsku pomoć Evropske unije, pokrenulo projekat "Podrška primeni kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti". Ovaj pilot-projekat se od tada, pa do polovine 2010. godine, sprovodio u 28 domova zdravlja u Srbiji.

KAPITACIJA je promena načina finansiranja zdravstvenih ustanova. To je mehanizam plaćanja u kojem zdravstvena ustanova dobija određeni fiksni iznos sredstava za predviđeni vremenski period, i to za svakog pacijenta koji se registrovao, odnosno potpisao ugovor sa izabranim lekarom. Ta sredstva se koriste za lečenje pacijenta na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

Stavke kapitacije su:

Registracija – potpisivanje ugovora između pacijenta i izabranog lekara
Racionalizacija – odnosi se na potrošnju lekova, tačnije broj i cenu prepisanih lekova po pacijentu
Efikasnost – podrazumeva broj pruženih usluga u određenom vremenskom periodu, a zakonom je predviđeno vreme potrebno za pregled pacijenta za svaku službu u domu zdravlja
Kvalitet – odnosi se na preventivni rad lekara
Upućivanje – slanje pacijenta na lečenje van doma zdravlja, van filijale bolovanja.

Kao što se uočava, kapitacija zahteva odgovorno ponašanje i lekara i pacijenta. Zdravstvena ustanova na taj način postaje "mali zavod za zdravstveno osiguranje".Planirano je da prvi deo realizacije kapitacionih stavki (prve četiri stavke) počne u julu 2011. godine, a kompletna primena svih stavki u 2012. godini.

Dom zdravlja Nova Pazova

dom_zdavlja_nova_pazova.jpg


Powered by WebExpress